žž_Stare_Stanovy klubu

Golf Club Molitorov u Prahy, z. s.

Stanovy

Článek I.

Základní ustanovení
1. Název spolku je: „Golf Club Molitorov u Prahy, z. s.“ (dále též „klub“).
2. Sídlem klubu je: Molitorov č. p. 7, 281 61 Kouřim, Česká Republika,
3. Identifikační číslo klubu je: 265 99 601
4. Klub je zřízen na dobu neurčitou.

Článek II.

Základní cíle
1. Činností klubu je vytvářet pro své členy podmínky pro provozování závodního a
rekreačního golfu a s tím spojené společenské a kulturní činnosti.
2. Základními cíli klubu jsou:
a) zajišťovat kvalitní podmínky pro sportovní golfovou činnost svých členů a široké
veřejnosti,
b) propagovat golf jako sportovní volnočasovou aktivitu v kraji Středočeském,
c) umožnit využívání sportovních ploch pro širokou veřejnost,
d) podílet se na výchově a podpoře mládeže v oblasti golfu
e) zajišťovat společenské, sportovní a organizační podmínky pro provozování, podporu a
propagaci golfové hry,
f) pracovat na rozvoji členské základny

Článek III.

Druhy členství
1. Členství v klubu je dvojího druhu, a to Řádné a Přidružené, interním předpisem klubu je
možné tyto druhy členství dále rozšířit o poddruhy členství.
2. Řádným členem klubu se může stát fyzická či právnická osoba, která je na základě písemné
přihlášky přijata Výborem klubu. Nezletilá fyzická osoba se může stát řádným členem klubu
pouze se souhlasem zákonného zástupce. Řádné členství může být se souhlasem Výboru
klubu převedeno na jinou fyzickou osobu. Převod řádného členství schvaluje Výbor klubu.
3. Přechod řádného členství není možný.
4. Přidruženým členem klubu se může stát fyzická osoba, která:
· na základě písemné přihlášky je přijata osobou k tomuto pověřenou Výborem klubu
či Prezidentem klubu, a zároveň
· zaplatila členský příspěvek, či i další příspěvky stanovené Výborem klubu.
5. Nezletilá osoba se může stát přidruženým členem pouze se souhlasem zákonného zástupce.
6. Přechod ani převod přidruženého členství není možný.
7. Čestným členem klubu se mohou stát osoby, kterým je členství uděleno Výborem klubu.
8. Členství v klubu zaniká:
a) svobodným vystoupením člena, a to dnem doručení písemného oznámení o
ukončení členství do sídla klubu,
b) vyloučením člena v souladu s těmito stanovami,
c) dohodou,
d) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,
e) zánikem klubu.
9. Zánikem členství nevzniká žádný nárok na finanční či jiné vyrovnání vůči klubu. Případné
finanční závazky člena vůči klubu zůstávají zánikem členství nedotčené. Ve sporných
případech rozhoduje Členská schůze klubu.

Článek IV.

Seznam členů
1. Klub vede seznam přidružených členů, který není veřejně přístupný.
2. Řádní členové jsou zapsaní v neveřejném seznamu, který je vyhotoven v počtu 4 (čtyř)
vyhotovení, a to pro každého člena Výboru a pro Předsedu klubu.
3. Údaje o členech klubu mohou být v nezbytném rozsahu zpřístupněny České Golfové
Federaci, které je klub členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této organizaci.
Každý zájemce o členství v klubu souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů
byly tímto zpřístupněny.
4. Vedením seznamu přidružených členů je pověřen Výbor klubu. Do seznamu členů se
zapisuje každý člen klubu, a to ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne, kdy mu členství vzniklo.
Člen musí být ze seznamu vymazán bez zbytečného odkladu poté, co mu členství zaniklo,
nejpozději ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne, kdy se klub dozvěděl, že členství zaniklo.

Článek V.

Práva a povinnost členů klubu
1. Mezi práva člena klubu patří:
a) využívat sportovní plochy a klubové zázemí klubu dle provozního řádu,
b) podílet se na činnosti klubu,
c) podávat podněty, iniciovat návrhy a připomínky orgánům klubu,
d) být informován o činnosti klubu.
2. Povinnostmi člena klubu je:
a) dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů klubu,
b) chránit majetek klubu a golfového resortu,
c) platit řádně a včas stanovené členské příspěvky a poplatky,
d) vystupovat a jednat slušně v duchu morálních zásad, golfové etiky, golfových zvyklostí
a dodržovat provozní řád golfového hřiště,
e) šířit dobré jméno klubu,
f) poskytnout klubu svou funkční elektronickou adresu pro komunikaci v rámci klubu.
3. Řádní členové mají mimo práv obsažených výše, právo hlasovat na Členské schůzi klubu a
být voleni do Výboru klubu.

Článek VI.

Právo na informace
1. Klub informuje své členy o záležitostech klubu elektronickou formou na elektronickou
adresu, kterou člen uvedl v přihlášce do klubu, případně kterou aktualizoval písemným
podáním zaslaným do sídla klubu.
2. Informace všeobecné povahy je klub oprávněn sdělit svým členům vyvěšením informace na
klubové vývěsce v sídle klubu.
3. Členové klubu mohou zasílat informace klubu buď písemným podáním zaslaným na adresu
sídla klubu, nebo elektronickou formou na elektronickou adresu, která je zveřejněna na
klubové vývěsce a na webových stránkách klubu.

Článek VII.

Členské příspěvky a poplatky
1. Výši ročních členských příspěvků a poplatků včetně data jejich splatnosti stanoví Výbor
klubu pro každý kalendářní rok. Aktuální výše členských a dalších příspěvků, poplatků a
data jejich splatnosti jsou členům k dispozici v sídle klubu, případně též na webových
stránkách klubu.
2. Výše členských příspěvků může být stanovena rozdílně pro jednotlivé věkové kategorie
členů klubu a pro jednotlivé druhy členství.
3. Výši jednorázového členského příspěvku splatného při přijetí nového přidruženého člena
klubu stanovuje Výbor klubu.
4. Čestní členové a členové, o nichž tak určí Výbor, jsou od placení příspěvků osvobozeni
5. Nezaplatí-li člen řádně a včas stanovené členské příspěvky či poplatky, může Výbor klubu
rozhodnout o jeho vyloučení.
6. Rozhodnutí o vyloučení se vydává písemně a doručuje se dotčenému členovi elektronicky
na elektronickou adresu, kterou člen klubu poskytl.

Článek VIII.

Porušení pravidel chování
1. Každý člen klubu odpovídá za porušení stanovených pravidel chování. Porušením pravidel
chování ve smyslu tohoto ustanovení je porušení povinností člena stanovených stanovami
klubu nebo rozhodnutím orgánů klubu a závažné porušení golfové etiky.
2. Za porušení pravidel chování může Výbor uložit tato disciplinární opatření:
a) důtku nebo
b) pokutu až do výše 30.000 Kč (třicet tisíc korun českých) nebo
c) rozhodnout o vyloučení z klubu.
3. Člen klubu má právo zúčastnit se jednání Výboru při rozhodování o jeho porušení pravidel
chování a musí být umožněno se k jeho porušení pravidel chování vyjádřit.
4. Disciplinární opatření se vydává písemně a doručuje se dotčenému členovi elektronicky na
e-mailovou adresu, kterou člen klubu poskytl.
5. Člen klubu odpovídá klubu za škodu, kterou mu způsobil porušením svých povinností.
6. Klub neodpovídá za škody způsobené na zdraví, životě a majetku způsobené členy spolku
třetím osobám při výkonu jejich členských práv.

Článek IX.

Klubové orgány
1. Orgány klubu jsou
– Členská schůze
– Výbor klubu – kontrolní orgán
– Předseda klubu – statutární zástupce

Článek X.

Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Členská schůze se schází nejméně jedenkrát
ročně.
2. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech řádných
členů, k přítomným přidruženým členům se nepřihlíží. Pouze řádní členové mají právo
hlasovat na Členské schůzi klubu.
3. Členskou schůzi svolává Předseda klubu, nebo dva (2) členové Výboru, případně Prezident
Výboru, a to pozvánkou zaslanou řádným členům klubu minimálně pět (5) dnů před
konáním Členské schůze, a to na poskytnuté elektronické adresy všech řádných členů. O
konání Členské schůze Výbor vyrozumí přidružené členy a čestné členy vyvěšením
pozvánky v sídle klubu. Předseda klubu je povinen svolat Členskou schůzi, požádá-li o to
jedna třetina řádných členů, a to nejpozději do dvaceti (20) dnů po doručení výzvy.
4. Členská schůze volí statutární orgán – Předsedu klubu. Na zvolení Předsedy klubu je třeba
nadpoloviční většina hlasů všech řádných členů, nehledě na počet přítomných Řádných
členů.
5. V případě, že Členská schůze není usnášeníschopná, je povinen Předseda klubu svolat
náhradní Členskou schůzi, a to do dvaceti (20) dnů ode dne konání neusnášeníschopné
Členské schůze.
6. Řádný člen klubu se může nechat zastoupit na Členské schůzi klubu třetí osobou, a to na
základě plné moci s ověřenými podpisy.
7. Do působnosti Členské schůze patří:
a) volba a odvolání orgánů klubu
b) stanovení hlavních směrů koncepce vývoje klubu
c) schválení stanov
d) schválení Zprávy Výboru dle ustanovení článku XII. odstavce 14. Stanov
e) schvaluje účetní uzávěrku klubu
f) schvaluje rozpočet klubu
g) rozhoduje o zrušení klubu
h) jmenuje likvidátora
i) schvaluje zprávu kontrolního orgánu, kterou předkládá Prezident klubu.
j) rozhoduje o všech dalších otázkách, které nespadají do pravomocí jiných orgánů, nebo o
otázkách, které si vyhradí do své rozhodovací pravomoci
8. Členská schůze přijímá usnesení nadpoloviční většinou všech hlasů, a to bez ohledu na
počet přítomných členů.
9. Ze Členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje Předseda klubu a jeden z přítomných
řádných členů; součástí zápisu musí být prezenční listina.

Článek XI.

Předseda klubu
1. Předseda klubu je statutárním orgánem klubu, je volen a odvoláván Členskou schůzí klubu a
je volen na dobu neurčitou.
2. Funkce předsedy klubu zaniká odvoláním, úmrtím Předsedy klubu, či pokud došlo u
Předsedy klubu k omezení svéprávnosti, nebo pokud Předseda klubu odstoupí z funkce.
Výkon funkce Předsedy klubu též zaniká pravomocným odsuzujícím rozsudkem vydaným
v jakémkoliv trestním řízení vedeném na území Evropské unie.
3. Předseda klubu odstupuje jednostranným písemným jednáním doručeným všem členům
Výboru.
4. V případě zániku funkce Předsedy klubu je Prezident klubu či dva členové Výboru povinni
do dvaceti (20) dnů svolat Členskou schůzi klubu, jejímž programem bude zvolení nového
Předsedy klubu.
5. Funkce Předsedy klubu je neslučitelná s funkcí člena Výboru, ale má právo se účastnit
zasedání Výboru a předkládat návrhy a požadavky.
6. Předseda zastupuje klub navenek. V případě jednotlivého právního jednání překračujícího
200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) je potřeba kontrasignace Prezidenta klubu.
Kontrasignaci Prezidenta klubu může nahradit podpis dvou členů Výboru.
7. Předseda klubu má právo vydávat interní předpisy, které svým obsahem nesmějí být
v rozporu se Stanovami klubu a nemohou nahrazovat pravomoci ostatních orgánů klubu.

Článek XII.

Výbor
1. Výbor klubu je volen Členskou schůzí. Členem Výboru může být pouze řádný člen. Člen
Výboru je volen na dobu neurčitou.
2. Výbor se schází jednou za tři (3) měsíce.
3. Výbor je usnášení schopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů Výboru.
4. Výbor má tři členy. Výbor ze svých členů volí Prezidenta klubu. Prezident klubu je volen na
dobu neurčitou. Prezident klubu řídí zasedání výboru.
5. Výbor je kontrolním orgánem klubu a dozoruje činnost Předsedy klubu.
6. Zánikem členství v klubu zaniká i členství ve Výboru. Stejně tak zaniká členství změnou
členství v klubu na jiné než řádné, úmrtím a omezením svéprávnosti. Výkon funkce člena
Výboru též zaniká pravomocným odsuzujícím rozsudkem vydaném v jakémkoliv trestním
řízení vedeném na území Evropské unie.
7. Výbor klubu se usnáší nadpoloviční většinou všech jeho členů. Při rovnosti hlasů je nutné
svolat zasedání Výboru klubu za účasti všech tří (3) členů za účelem opakování hlasování.
8. Ze zasedání Výboru se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní.
9. Do funkce Prezidenta klubu a funkce člena Výboru je možná opětovná volba.
10. Člen Výboru se může funkce vzdát. Pokud se člen Výboru vzdá funkce, oznámí to zbylým
členům Výboru a Předsedovi klubu. Vzdají-li se všichni členové Výboru klubu najednou
svých funkcí, jsou povinni informovat Předsedu klubu, který svolá ve lhůtě dvaceti (20) dnů
Členskou schůzi ke zvolení nových členů Výboru klubu. Dokud není zvolen nový Výbor
nebo nový člen Výboru, je stávající člen či členové, povinni vykonávat svoji funkci do doby
než bude zvolen nový Výbor, nebo nový člen Výboru.
11. Prezident klubu je volen nadpoloviční většinou Výboru klubu. Prezident klubu reprezentuje
klub na setkáních organizovaných Českou Golfovou Federací, má právo hlasovat za klub
v rámci České Golfové Federace. Prezident klubu není statutárním orgánem klubu.
12. Výbor taktéž schvaluje přihlášky třetích osob k řádnému členství v klubu. Výbor přihlášky
schvaluje nadpoloviční většinou všech členů, nehledě na počet přítomných na zasedání
Výboru klubu.
13. Výbor klubu může udělit čestné členství, kdy čestné členství je považováno za členství
přidružené a je specifikováno interním předpisem klubu.
14. Prezident klubu je povinen vypracovat Zprávu Výboru o činnosti klubu za každý kalendářní
rok. Za tímto účelem je povinen Předseda klubu poskytnout náležitou součinnost. Prezident
klubu má povinnost Zprávu přednést na nejbližším konaném Členská schůze.

Článek XIII.

Zásady hospodaření klubu
1. Klub je zřízen jako nezisková organizace.
2. Klub může svým jménem nabývat majetková a jiná práva a má samostatnou majetkovou
odpovědnost. Majetek klubu je tvořen nemovitými, movitými a jinými majetkovými právy.
3. Získané finanční prostředky používá klub výhradně pro spolkovou činnost včetně správy
spolku k naplnění cílů stanovených v těchto stanovách.
4. Zdrojem příjmů klubu jsou zejména:
a) příspěvky a dotace od vlastních členů,
b) dary a příspěvky,
c) příjmy z vlastních organizovaných akcí a turnajů,
d) příjmy z tréninkové činnosti,
e) výnosy z veřejných sbírek a účelových dotací,
f) sponzorské dary a dotace,
a) příjmy z reklamní a propagační činnosti,
b) příjmy z přednáškové, publikační a lektorské činnosti, apod.
5. Klub hospodaří podle rozpočtu schváleného Členskou schůzí.
6. Klub odpovídá za své závazky pouze do výše majetku klubu.
7. Zásady hospodaření a administrativa klubu může být dále upravena interní směrnicí klubu.

Článek XIV.

Řešení sporů
1. Případné spory, nesrovnalosti či neshody mezi klubem, orgánem klubu, členem, bývalým
členem, či třetí osobou, týkající se záležitostí klubu, budou prioritně řešeny smírčí cestou.
2. Předtím, než kterákoli dotčená strana zahájí soudní řízení ve sporu s klubem, orgánem klubu,
členem, bývalým členem, či třetí osobou, je povinna zahájit s druhou stranou smírčí řízení.
3. Výzvu k zahájení smírčího řízení je třeba prokazatelně zaslat druhé straně s návrhem na
osobní jednání v dané věci.
4. Zúčastněné subjekty jsou povinny se pokusit o vyřešení sporné otázky formou jednání.

Článek XV.

Likvidace klubu.
1. O likvidaci klubu rozhoduje Členská schůze podle ustanovení v čl. X. těchto stanov.
2. Rozhodne-li Členská schůze o zrušení klubu tak, že současně určí jeho právního nástupce,
přecházejí veškerá práva, závazky a veškerý majetek klubu na určeného právního nástupce
ke dni uvedenému v rozhodnutí Členská schůze.
3. V případě zrušení klubu bez právního nástupce, určí Členská schůze likvidátora, který
provede likvidaci klubu. Po vypořádání všech závazků, se zbývající majetek klubu rozdělí
mezi Řádné členy klubu.

Článek XVI.

Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 30.11.2017
2. Jakákoliv změna stanov je platná dnem schválení Členskou schůzí klubu.
3. Vztahy těmito stanovy neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném
znění.

V Praze dne 30.11.2017

Přejít nahoru
Hřiště
Driving
Buggy
Restaurace